სანატრელი სასტუმრო erotikuli filmebi

764
Share
Copy the link

სანატრელი სასტუმრო

სანატრელი სასტუმრო erotikuli filmebi

ბერლინში, ბოლო შვიდი წლის ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ ზაფხულში, მარტოხელა დედა ანტონია შვილს ავტობუსის სადგურამდე მიჰყავს, რათა პარიზში მამას ეწვიოს და მომდევნო ორი კვირა დარჩეს მასთან. ორივე მათგანმა უკვე დაგეგმეს ერთად მოგზაურობა კოტ-დ’აზურში გასამგზავრებლად, რასაც ანტონია აუცილებლად დააფასებს, რადგან სასტუმროს დამლაგებლის, სახლის მოვლა-პატრონობისა და დალაგების მომთხოვნმა სამუშაომ ის დაღლილი, დაბნეული და პირადი ცხოვრების გარეშე დატოვა. სამსახურში ისევ აგვიანდება, ის გამოიყენებს თავის Maitre d’Hotel-ის თანაგრძნობას დაუსჯელად და დაიწყებს მუშაობას, არ იცის, რომ სასტუმროში რჩება ცნობილი ბრმა პორტრეტი მხატვარი ჯულიუს პასი, რომელიც ელოდება თავისი დიდი გამოფენის გახსნას. ეს მოუწესრიგებელი მოახლე, რომელმაც რწმენა დაკარგა, აპირებს ბედთან შეხვედრას?

erotiuli filmebi, erotikuli filmebi, erotika, ეროტიული ფილმები, ეროტიკული ფილმები, ეროტიკა, ეროტიული სექსი, სექსი,

berlinshi, bolo shvidi ts’lis ert-ert qvelaze tskhel zapkhulshi, mart’okhela deda ant’onia shvils avt’obusis sadguramde mihqavs, rata p’arizshi mamas ets’vios da momdevno ori k’vira darches mastan. orive matganma uk’ve dagegmes ertad mogzauroba k’ot’-d’azurshi gasamgzavreblad, rasats ant’onia autsileblad daapasebs, radgan sast’umros damlageblis, sakhlis movla-p’at’ronobisa da dalagebis momtkhovnma samushaom is daghlili, dabneuli da p’iradi tskhovrebis gareshe dat’ova. samsakhurshi isev agviandeba, is gamoiqenebs tavis Maitre d’Hotel-is tanagrdznobas dausjelad da daits’qebs mushaobas, ar itsis, rom sast’umroshi rcheba tsnobili brma p’ort’ret’i mkhat’vari julius p’asi, romelits elodeba tavisi didi gamopenis gakhsnas. es mouts’esrigebeli moakhle, romelmats rts’mena dak’arga, ap’irebs bedtan shekhvedras?

берлинши, боло швиди тсьлис ерт-ерт явелазе тскхел запкхулши, мартьокхела деда антьониа швилс автьобусис садгурамде михяавс, рата пьаризши мамас етсьвиос да момдевно ори кьвира дарчес мастан. ориве матганма укьве дагегмес ертад могзауроба кьоть-дьазурши гасамгзавреблад, расатс антьониа аутсилеблад даапасебс, радган састьумрос дамлагеблис, сакхлис мовла-пьатьронобиса да далагебис момткховнма самушаом ис дагхлили, дабнеули да пьиради тскховребис гареше датьова. самсакхурши исев агвиандеба, ис гамоияенебс тавис Маитре дьХотел-ис танагрдзнобас даусэлад да даитсьяебс мушаобас, ар итсис, ром састьумроши рчеба тснобили брма пьортьретьи мкхатьвари юлиус пьаси, ромелитс елодеба тависи диди гамопенис гакхснас. ес моутсьесригебели моакхле, ромелматс ртсьмена дакьарга, апьиребс бедтан шекхведрас?